Kỳ bố-tát đầu tiên tại hạ trường chùa Kiều Đàm

Kỳ bố-tát đầu tiên tại hạ trường chùa Kiều Đàm

Sáng ngày 29-5-2022 (29-4-Nhâm Dần), chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2566.

Tại buổi lễ, chư tôn Giáo phẩm Ni cùng chư hành giả niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, cử hành nghi thức Bố-tát.

Ni sư Thích nữ Chúc Trang đã trùng tuyên lại lời giáo giới của Đại tăng. Ni sư Thích nữ Huệ Mỹ tác bạch thông kiểm số chúng.

Tiếp theo, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết được đại chúng cung thỉnh trùng tuyên giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na. Ni sư Thích nữ Chúc Trang trùng tuyên Tỳ-kheo-ni giới và Ni sư Thích nữ Chúc Tường trùng tuyên Bồ-tát giới dành cho Ni.

Lễ Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, khi ấy chư Tăng tề tựu để cùng tụng đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp trong tinh thần hòa hợp.

Chư tôn Giáo phẩm Ni hạ trường chùa Kiều Đàm niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm
Ni sư Thích nữ Chúc Trang trùng tuyên lời giáo giới của đại Tăng
Ni sư Thích nữ Huệ Mỹ tác bạch thông kiểm số chúng
Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết đại vì trùng tuyên giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na
Chư hành giả Sa-di-ni lắng nghe giới pháp
Chư hành giả Thúc-xoa-ma-na thành kính thính giới
Ni sư Thích nữ Chúc Trang trùng tuyên Tỳ-kheo-ni giới
Chư Tỳ-kheo-ni cung kính lắng nghe
Ni sư Thích nữ Chúc Tường trùng tuyên Bồ-tát giới dành cho Ni

Trung Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *